内蒙古自治区人民政府 m.hga025.cσm

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
 • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

  <menuitem id="h4sia"></menuitem>

  1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
   <wbr id="h4sia">
  2. <meter id="h4sia"></meter>

   <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
  3. <dl id="h4sia"></dl>
  4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

    ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
    ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
    2016/7/6
           ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ 188.87 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠸᠣ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ 24925 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 48978 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 13667 ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 496 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1998 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 3 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ 9 ᠰᠣᠮᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠤᠰᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠷᠠᠣᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠳᠠᠯᠯᠠᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠮᠠᠪᠠ᠃ 1952 ᠤᠠ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠮᠠᠪᠠ᠃ 1970 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠴᠤᠬ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ 1981 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠪᠢ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ 1500 ᠮᠧᠲᠷ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠨᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠢᠳᠣᠠ᠂ ᠮᠣᠨᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠲᠣᠪᠤ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ᠂ ᠭᠤᠪᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠣᠨᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠪᠤᠷᠣᠳᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠠᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠦᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 4.2℃᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 156 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 120 ᠡᠳᠣᠷ᠃ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤᠢᠢᠴᠠ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠤᠨ 65% ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣᠳᠣ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣᠳᠣ ᠬᠤᠨᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 60.67 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ 59.2 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ 1.8 ᠲᠦᠮᠠ ᠮᠣ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠨᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠲᠣᠨᠣᠮᠠᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 14003 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠬᠡ ᠡᠪᠠᠰᠣ᠂ ᠭᠤᠶᠣᠣ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠭᠤᠶᠣᠣ᠂ ᠬᠤᠨᠴᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠶᠠᠩᠬᠢᠷ᠂ ᠵᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠦᠨᠠᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠰ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠷ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠷᠳᠣ ᠲᠠᠮᠣᠷ᠂ ᠲᠣᠰᠣᠳᠣ ᠵᠠᠨᠠᠷ᠂ ᠭᠠᠨᠳᠢᠬ᠂ ᠬᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠱᠦᠢᠨᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠨᠣᠣᠰᠣ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 12577 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠠᠮᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠪᠠᠯ  ᠳᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠮᠣᠨᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
    ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ